I paid tribute to St Julian’s Primary School’s brilliant Estyn report during questions to the Education Minister in the National Assembly for Wales this week.

I was glad to praise the efforts of the school in my constituency who achieved excellence across the board in their latest Estyn report.

St Julian’s Primary is a large school with just under 700 pupils and it is leading the way in Wales as a pioneer school; following a forthcoming curriculum focused on digital competency and professional learning. The school’s October inspection report praised the school which achieved excellent in every category.

It is important to recognise and celebrate the achievement of pupils, staff, governors and parents in setting the standard for education in Wales.

To see my full contribution, please visit www.senedd.tv/Meeting/Clip/68032b40-c219-4e3e-bf35-5d06631db352?inPoint=00:10:50&outPoint=00:12:21

***

Yn ystod y cwestiynau i’r Gweinidog Addysg yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yr wythnos hon cefais gyfle i dalu teyrnged i Ysgol Gynradd St Julian’s am gael adroddiad ardderchog gan Estyn.

Roeddwn yn falch o ganmol ymdrechion yr ysgol yn fy etholaeth a gafodd ganlyniad ardderchog ym mhob maes yn eu hadroddiad diweddaraf gan Estyn.

Mae Ysgol St Julian’s Primary yn ysgol fawr gyda bron i 700 o ddisgyblion ac mae’n arwain y gad yng Nghymru fel ysgol arloesol; mae’n dilyn cwricwlwm blaengar sy’n canolbwyntio ar gymhwysedd digidol a dysgu proffesiynol. Roedd adroddiad yr ysgol yn dilyn arolygiad a gynhaliwyd ym mis Hydref yn canmol yr ysgol a dderbyniodd ganlyniad ardderchog ym mhob categori.

Mae’n bwysig cydnabod a dathlu llwyddiannau disgyblion, staff, llywodraethwyr a rhieni wrth iddynt osod y safon ar gyfer addysg yng Nghymru.

I weld fy nghyfraniad yn llawn, ewch i www.senedd.tv/Meeting/Clip/68032b40-c219-4e3e-bf35-5d06631db352?inPoint=00:10:50&outPoint=00:12:21

 

Speaking in the Senedd this week.
Speaking in the Senedd this week.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search